Grunden

Då och då får jag email till hemsidan som antyder eller säger direkt att den som skriver använder sig av modellen "rakt av".

Med det menar jag att man endast använder sig av rörmodellen och hoppas att något magiskt ska hända med klasslärarna när de sett elevens resultat där.

Men då får jag hissa en varningsflagga!

Metoden att redovisa elevens resultat på WISC-testet förutsätter - om klasslärarna ska få ett fungerande samarbete med eleven - att klasslärarnas egen erfarenhet av eleven integreras med skolpsykologens resultat på testet.

Under dialogen mellan klasslärare, specialpedagog och skolpsykolog händer något i klasslärarnas uppfattning om eleven och hopp om att hitta elevens sätt att fungera under skolans inlärning.

Denna dialog bör man inte "effektivisera" eller ge efter för klasslärarnas uppmaning att "komma till resultatet". 

Ungefär som under ett samtal där ens egen uppfattning om något förändras eller börjar förändras, så får dialogen/dialogerna med klasslärarna ta den tid de kräver.

Alltför ofta styrs förändringsarbete i skolan av effektivitetskrav!

Lika lite som man kan förutsätta att "lära sig läsa" tar - säg - 3 månader, varken mer eller mindre. Lika lite kan man förutsätta att klasslärarnas uppfattning om eleven går att förändra på - säg - 40 minuter!

 

7 Dec 2015