Elever med ovanliga inlärningsvägar

Referenser

 

 

° Kaufman, Alan S. (1994) : Intelligent Testing with the WISC-III. New York: John Wiley & Sons.

 

° Kaufman, Alan S. (2000) : Essentials of WISC-III and WPPSI-R Assessment. New York: John Wiley & Sons.

 

° Strandberg, Leif. (2006) : Vygotskij i praktiken - bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: Nordstedts.

 

° Deutsch Lezak, Muriel (1995) : Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press.

 

° Skolverket (2006) : Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94.

 

° Persson, Bengt. (1998) : Den motsägelsefulla specialpedagogiken. Göteborg universitet, institutionen för specialpedagogik. Specialpedagogiska rapporter nr 11.

 

° Atterström, Hans och Persson, Roland S. (2000) : Brister eller olikheter? Specialpedagogik på alternativa grundvalar. Lund: Studentlitteratur.