Metoden

OM PEDAGOGISK ÖVERSÄTTNING AV WISC-RESULTAT

Eleven har testats med WISC av skolpsykologen.

Elevens lärare bör i sin egen yrkeskunskap kunna ta till sig de eventuellt nya styrkor o/e svagheter hos eleven som kommit fram genom testresultatet. 

Läraren bör kunna förvänta sig att WISC-testningens resultat medför ny pedagogisk kunskap om eleven. Inte endast en bekräftelse av det som läraren redan upptäckt hos denne.

Men kan en yrkesgrupps - psykologens - erfarenheter av en elev, gjorda under huvudsakligen tillrättalagda förhållanden och kort tidsrymd, smidigt överföras till en annan yrkesgrupps - lärarens - erfarenheter av samme elev?

Fortsättning sida 2