Syftet med

Metoden "Pedagogisk översättning" grundar sig på Silvers informationsbearbetning baserad på Osgoods kommunikationsmodell (Kaufmann, Alan S. [1994], sid. 156).

Metoden underlättar överförandet av skolpsykologens tolkning av WISC-resultatet till elevens dagliga pedagoger.

Skolpsykologens tolkning av elevens WISC-resultat "översätts" till de pedagoger som ansvarar för elevens lärande.

Tolkningen av WISC-resultatet kräver avancerade yrkesmässiga kunskaper av psykologen. Det är inte självklart att psykologens redovisning av resultatet till en annan yrkesgrupp - pedagogen - med sina specifika yrkeskunskaper, är heltigenom användbart för att, i en annan miljö och från individuell till grupparbetsnivå, optimera inlärningsmöjligheterna för eleven.

Tvärtom är det en betydande svårighet att överföra kunskap från en yrkesgrupp till en annan där syftet är att den senare yrkesgruppen ska praktiskt genomföra denna kunskap.

Under mer än 40 år som skolpsykolog har jag mött otaliga varianter av en lärares slutkommentar till redovisningen. Liknande: "Men vad ska jag göra med eleven?"

Både såsom riktat till mig själv och såsom vittne till eller lyssnande på en yrkeskollega.

Under själva redovisningen har det kunnat känts bra och välvilligt för skolpsykologen. Man har kunnat förmoda att min redovisning är klargörande för läraren. Redovisningen har kantats av lärarens accepterande hummanden och nickande.

Slutkommentaren - i de fall den framkommit - har så vänt det positiva intrycket överända på en sekund. En smärtsam insikt har ersatt den initiala känslan: "Jag har bara lämnat en möjlig förklaring till att eleven fungerar på sitt sätt, men inte lämnat något stöd till hur eleven kan bemötas av pedagogen".

Här är det lätt att gå i en fälla.

"Men vad ska jag göra med eleven?" kan lätt medföra att skolpsykologen försöker praktiskt beskriva "hur man ska göra". Fällan är att pedagogen får psykologens beskrivning och inte en beskrivning som fungerar för pedagogen.

Kanske följdrepliken från läraren blir efter några veckor: "Men jag gjorde ju som du sade och det fungerade ju inte!"