Sista sidan om metoden

Pedagogisk diskussion

Diskussionen växlar då upp till nästa steg: Diskussion om elevens interna styrkor och svagheter samt pedagogiska möjligheter.

Till stöd för detta används Dumont/Faros WISC-III Excelmall som modifierats till svenska förhållanden.

Lärarens egna erfarenheter och pedagogiska bild av eleven, samt de genom WISC-resultatet nytillkomna bilderna av denne/a, förefaller gynna skapandet och integreringen av en ny och kompletterad pedagogisk bild av eleven och denne/as möjligheter i skolan.

Diskussionen kring "elevens rörsystem" tycks utgöra ett område som kan öppna för tidigare oprövade tankar eller pedagogiska lösningar.

Den första pedagogiska översättningen tar någon timme och avslutas när diskussionsflödet avtar. Minst ett uppföljningsmöte hålles efter någon tid så att de nya tankarna och praktiska pedagogiken kring eleven kan prövas för att åter diskuteras.

Slutkommentar

Runt 400 Pedagogiska översättningar, från samtliga årskurser i grundskolan, har genomförts.

Genom dåvarande Specialpedagogiska institutet gavs möjlighet att utvärdera metoden under 2005.

Efter en föreläsning om metoden på Lärarhögskolan i Stockholm efterfrågades en bok om metoden. Denna bok ges nu ut på Fundo Förlag.

Ett uppföljande häfte med kompletterande erfarenheter från både WISC-III och WISC-IV finns nu på förlaget.

Tillbaka till hemsidan